O nas

SALONIKI PRASOWE

Pierwszy salonik prasowy Media Star Sp. z o.o. powstał w 2003 roku, inicjując tym samym działalność detaliczną w województwie zachodniopomorskim. Obecnie sieć Media Star liczy 101 wyspecjalizowanych punktów sprzedaży, zlokalizowanych w dziewięciu województwach. Dynamiczny rozwój firmy gwarantuje powstanie kolejnych saloników w najbliższej przyszłości, a pozytywne opinie, jakie dotychczas zebraliśmy oraz relacje z naszymi Kontrahentami, są wsparciem w realizacji naszych celów.

Media Star to szeroka oferta prasy codziennej i magazynów, wyrobów i akcesoriów tytoniowych. Uzupełnienie oferty stanowią słodycze, napoje, zabawki, upominki, militaria, a także artykuły pierwszej potrzeby – parafarmaceutyki, bilety, karty telefoniczne i wiele innych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów nasze punkty handlowe wyposażyliśmy w lottomaty Totalizatora Sportowego, urządzenia doładowujące pre-paid, terminale kart płatniczych, a także udostępniliśmy usługę paysafecard.

Prowadzimy ścisłą współpracę z producentami i dystrybutorami, co gwarantuje czytelną ekspozycję, dostępność produktów i możliwość prowadzenia akcji promocyjnych wspierających sprzedaż.
Jeśli jesteś producentem lub dystrybutorem i chciałbyś sprzedawać swoje produkty w naszej sieci, więcej  informacji na temat współpracy handlowej uzyskasz pod adresem e-mail: handlowy@mediastar.info.pl

Siedziba firmy mieści się w Szczecinie przy ul. Źródlanej 6.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

„Stosownie do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej jako „Rozporządzenie RODO”, informujemy, że:
 1. Sklepy Media Star są objęte systemem monitoringu wizyjnego za pomocą zainstalowanych w nich kamer.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Media Star Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie ul. Źródlana 6, 71-052 Szczecin, o nr KRS 0000929268, nr NIP 9552078789, nr REGON 812642230, zwana dalej „Administratorem”.
 3. Dane jakie przetwarzamy (gromadzimy) obejmują zapis obrazu zachowań oraz wizerunku wszelkich osób przebywających na terenie sklepu.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w sklepie osób oraz ochrony znajdującego się w tym sklepie mienia,
  • kontroli prawidłowości realizacji umów z Administratorem, stroną trzecią oraz z Państwem przez podmioty/osoby świadczące w sklepie usługi lub pracę,
  • ustalenia, zabezpieczenia, dochodzenia oraz obrony wszelkich roszczeń związanych z naruszeniem:
  • bezpieczeństwa przebywających w sklepie osób oraz
  • ochrony znajdującego się w tym sklepie mienia, w tym jego kradzieżą, przywłaszczeniem lub zniszczeniem,
  • zasad realizacji umów z Administratorem, stroną trzecią oraz z Państwem przez podmioty/osoby świadczące w sklepie usługi lub pracę;
 5. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez stronę trzecią - zgodnie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia RODO, tj. zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w sklepie osób oraz ochrony znajdującego się w tym sklepie mienia, a także kontroli prawidłowości realizacji umów z Administratorem, stroną trzecią oraz z Państwem przez podmioty/osoby świadczące w sklepie usługi lub pracę oraz potrzeba (fakt, iż jest to niezbędne do) ustalenia, zabezpieczenia, dochodzenia oraz obrony wszelkich związanych z tym roszczeń,
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • podmioty/osoby świadczące w sklepie usługi lub pracę – w celu realizacji ich prawnie uzasadnionych interesów - zgodnie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia RODO, tj. w celu ustalenia, zabezpieczenia, dochodzenia oraz obrony ich roszczeń,
  • podmioty świadczące dla Administratora usługi wsparcia IT oraz dostarczające mu oprogramowanie informatyczne, a także kancelarie prawne prowadzące obsługę prawną Administratora,
  • podmioty uprawnione do uzyskania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 7. Nagrania obrazu zawierające Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora okres niezbędny dla realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, nie dłużej jednak aniżeli przez okres 3 miesięcy/ 30 dni od dnia nagrania, a jeżeli z informacji uzyskanych przez Administratora wynikać będzie, że są lub mogą stanowić dowód roszczeń w postępowaniu prowadzonym przez organy władzy publicznej, nie dłużej aniżeli do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, lub przedawnienia tych roszczeń, w zależności od tego który z tych terminów upływa później. Po upływie zaś wspomnianych wyżej okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające Państwa dane osobowe podlegać będą zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
 8. Posiadacie Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 9. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 10. Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu Państwa danych osobowych;
 11. Państwa dane osobowe zabezpieczone będą przed niepowołanym dostępem osób trzecich, a dostęp do nośników i aplikacji zawierających te dane osobowe posiadać będą tylko uprawnione osoby i tylko w zakresie niezbędnym dla realizacji celów dla których zostały one zebrane. Administrator stosuje zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne służące ochronie Pana/Pani danych osobowych przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym ich zniszczeniem, utratą, przeróbką, ujawnieniem, użyciem lub dostępem do nich;
 12. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pisemnie na adres: ul. Źródlana 6, 71-052 Szczecin lub na adres poczty elektronicznej: biuro@mediastar.info.pl”
 
Zarząd Media Star Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością